ბუღალტრული პროგრამები ენის კურსები ბიზნეს კურსები კომპიუტერული პროგრამები სამართლის კურსები გაცვლითი პროგრამა

iconსაქართველოს კონსტიტუცია

icon The Consitutuion of Georgia (English)

საქართველოს შრომის კანონთა კოდექსი

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი

ახალი საგადასახადო კოდექსი

საქონლის ღირებულების განსაზღვრის წესები

საქართველოს კანონი საჯარო რეესტრის შესახებ

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება ,,უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ“

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება N 691 სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერის წესის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 994 ,,დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის მონაწილე სახელმწიფოებში მცირე მეწარმეობის მხარდაჭერისა და განვითარების შესახებ” შეთანხმების დროებით გამოყენების საქართველოს მიმართ შეწყვეტის თაობაზე

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №987 წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის მსურველი პირის მიერ გადახდილი მომსახურების საფასურის უკან დაბრუნების წესის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ერთობლივი ბრძანება №988-1188 „კონტროლის ზონაში სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ პროცედურებისა და სავალდებულო რეგისტრაციის ერთი ფანჯრის პრინციპით განხორციელების წესის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №990 გადასახადებით დაბეგვრის მიზნებისათვის საბაზრო ფასის გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №996 გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №998 „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების ნუსხის, მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის წესისა და მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის ჟურნალის ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 2 აგვისტოს №669 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №995 საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე

კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ

საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ

საქართველოს კანონი აუდიტორული საქმიანობის შესახებ

მეწარმეთა შესახებ

ფასებისა და ფასწარმოქმნის საფუძვლების შესახებ

ჩეკის შესახებ 

საქართველოს კანონი ადვოკატთა შესახებ

შესაგებლის ფორმები

საერთო სასამართლოების შესახებ

პროკურატურის შესახებ

ადვოკატთა ტესტირების ჩატარების წესი

 ნოტარიატის შესახებ

მიწის რეგისტრაციის შესახებ

იმპორტული მსუბუქი ავტომობილების დაბეგვრის ზოგიერთი ღონისძიებების შესახებ

განათლების შესახებ

საქართველოს კონტროლის პალატის შესახებ

საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ


მონაცემთა ბაზები

EBSCO Publishing

 
წარმოადგენს ჟურნალებისა და საცნობო გამოცემების უდიდეს კოლექციას. მოიცავს: 7000–ზე მეტ დასახელებას (სტატიების 70% სრული ტექსტითაა), მეცნიერებისა და ბიზნესის პრაქტიკულად ყველა სფეროს, ამერიკისა და რუსეთის უმნიშვნელოვანესი გაზეთების სრული სტატიებს ძალზე მოხერხებულ და ეფექტურის საძიებელს.

search.epnet.com

Cambridge University Press

მონაცემთა ბაზა, რომელიც მოიცავს კემბრიჯის უნივერსიტეტის მიერ გამოცემულ 190 ჟურნალს შემდეგ დარგებში: ამერიკანისტიკა; არქეოლოგია და ანთროპოლოგია; აფრიკის, აზიისა და ევროპის შესწავლა; ბიზნესი; ბიოლოგია; საინჟინრო მეცნიერებები; ხელოვნებათმცოდნეობა; ისტორია; კომპიუტერული მეცნიერებები; მათემატიკა; მეცნიერება მიწის შესახებ; ეკოლოგია; სამართალმცოდნეობა; თეოლოგია; სოფლის მეურნეობა; სოციოლოგია, ფილოსოფია, ეკონომიკა; ენათმცოდნეობა და ფილოლოგია

www.journals.cambridge.org

Oxford University Press

მოიცავს ოქსფორდის უნივერსიტეტის გამომცემლობების (აკადემიური და კვლევითი ჟურნალების ერთ–ერთი უდიდესი გამომცემლობის) და სხვა პრესტიჟული სამეცნიერო ორგანიზაციების ჟურნალებს. ბაზა ფართო სპექტრისაა და მოიცავს ბუნების შემსწავლელი მეცნიერებების, ფიზიკა–მათემატიკის, მედიცინის, საზოგადოებრივი მეცნიერებების, ჰუმანიტარული დარგების, იურიდიული სფეროს ყველაზე ცნობილ და ავტორიტეტულ ჟურნალებს.

www.oxfordjournals.org


created by artmedia