ბუღალტრული პროგრამები ენის კურსები ბიზნეს კურსები კომპიუტერული პროგრამები სამართლის კურსები გაცვლითი პროგრამა

ევროპული ცენტრი იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს სთავაზობს პრაქტიკულ კურსს სისხლის სამართალში.

გაითვალისწინეთ რომ, აღნიშნული პროფესიული პრაქტიკა სტუდენტებს იურიდიულ კლინიკად ჩაეთვალათ და უმაღლეს სასწავლებლებში შესაბამისი კრედიტები მიენიჭათ.

ტრეინინგი მოიცავს:

I ეტაპი

1. ტერმინთა განმარტება (შედარებითი დახასიათება ძველ კოდექსთან მიმართებაში)
2. ბრალდებული, მისი ძირითადი უფლებები, ადვოკატის და ბრალდებულის ურთიერთობა
3. ადვოკატის/ბრალდებულის საგამოძიებო უფლებამოსილება (საგამოძიებო მოქმედებებისა და მათი ნიუანსებსის განხილვა)
4. სხვა საპროცესო მოქმედებები (ექსპერტიზის საკითხები)
5. დაზარალებული/მოწმე (დაზარლებულის ახლებური სტატუსი, მოწმე და გამოსაკითხი პირი, მოწმის დაკითხვის შესაძლებლობა გამოძიებისას 114-ე საგამონაკლისო მუხლი)
6. შუამდგომლობა/ საჩივარი (ზოგადი დებულებები)

II ეტაპი

1. მტკიცების სტანდარტები (დეტალური ანალიზი)
2. მტკიცებულებები და მტკიცების წესები (დეტალური მიმოხილვა მტკიცებულებების შესახებ, მათი დაუშვებლად ცნობის საკითხები)
3. სისხლის სამართლებრივი დევნა/დაკავება
4. აღკვეთის ღონისძიებები

III ეტაპი

1. წინასასამართლო სხდომა
2. არსებითი განხილვა - მსაჯულთა სასამართლოს მიერ, მსაჯულთა გარეშე
3. აპელაცია/კასაცია/ახლადგამოვლენილი გარემოებები

IV ეტაპი

მსმენელები მონაწილეობას მიიღებენ იმიტირებული სასამართლო პროცესების გამართვაში. ჩაერთვებიან სასამართლო პროცესებში, მონაწილეობას მიიღებენ ადმინისტრაციულ დავებში, დაეუფლებიან ადვოკატთა უნარ-ჩვევებს.
ტრეინინგი მოიცავს ახალი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის, მასში შეტანილი ცვლილებებისა და დამატებების განხილვას. ასევე, მსმენელები გაეცნობიან თუ როგორ იყენებს და ნერგავს დღევანდელი სასამართლო სისტემა ახალ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსს; გაეცნობიან ახალი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით განხილულ საქმეებს.

კურსი გათვალისწინებულია როგორც სტუდენტებისათვის, ასევე, დიპლომის მქონე ნებისმიერი იურისტისათვის.
მიმდინარეობს რეგისტრაია
შენიშვნა: შესაძლებელია ამ თემების თანმიმდევრობა დაირღვეს იმ შემთხვევაში, თუ პრაქტიკულად იქნება კონკრეტული თემის განხილვა. (მაგ.: სასამართლოში აღკვეთის ღონისძიების პროცესზე დასწრება).
ტრენინგები მოიცავს მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეების პრაქტიკულ განხილვას ადვოკატთან ერთად
კურსის ხანგრძლივობა: 3 თვე, ჩატარდება კვირაში ორი მეცადინეობა.
ტრენინგის ღირებულება: 150 ლარი თვეში.

created by artmedia