ბუღალტრული პროგრამები ენის კურსები ბიზნეს კურსები კომპიუტერული პროგრამები სამართლის კურსები გაცვლითი პროგრამა
კუსრის მიზანია, მსმენელს შეუქმნას წარმოდგენა სტრატეგიული დაგეგმვის შესახებ; დაინახოს მან ადამიანის, როგორც მნიშვნელოვანი რესურსის, როლი ორგანიზაციაში; გაიაზროს მენეჯერის როლები; აგრეთვე ისწავლოს ქართულ სინამდვილეში არსებული მართვის თავისებურებები.
მკურსის გავლის შედეგად მსმენელებმა უნდა შეძლონ:
 • ორგანიზაციის საქმიანობისა და მის მართვაში მენეჯმენტის როლის განსაზღვრა;
 • ბაზარზე მიმდინარე მოვლენების აღქმა და ანალიზი;
 • ორგანიზაციის საქმიანობის დაგეგმვა, ორგანიზება და კონტროლი.

 
სწავლება მიმდინარეობს ინტერაქტიული ფორმით, რომელიც მოიცავს:
 • თეორია+პრაქტიკა
 • ქეისების განხილვა
 • როლური/სიმულაციური თამაშები
კურსის ხანგძლივობა: 20 საათი
კურსის ღირებულება: 250 ლარი
სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:
 • სტრატეგიული დაგეგმვის არსი, ფუნქციები და დადებითი მხარეები;
 • ორგანიზაციის მიზნები და გეგმები;
 • მაკრო გარემოს შეფასება და ანალიზი;
 • SWOT ანალიზი;
 • სტრატეგიული სქემები კორპორაციულ დონეზე;
 • სტრატეგიული ალტერნატივები ბიზნესერთეულების დონეზე;
 • კპორტფელური სტრატეგია;
 • სტრატეგიის რეალიზაცია და შედეგების შეფასება.
created by artmedia