ბუღალტრული პროგრამები ენის კურსები ბიზნეს კურსები კომპიუტერული პროგრამები სამართლის კურსები გაცვლითი პროგრამა

კურსი ეფუძნება პერსონალის მართვის სფეროში დასავლური ქვეყნებისა, მეცნიერებისა და პრაქტიკის თანამედროვე მიღწევებს და მისი მიზანია ორგანიზაციაში პერსონალის მართვის უნარ-ჩვევების ათვისება და მათი სწორად დანერგვა. კურსი მიზნად ისახავს გუნდის მართვის თეორიისა და პრაქტიკის საფუძვლიან გაცნობიერებას და მისი მართვის ჩამოყალიბებას.

 

კურსის გავლის შედეგად სტუდენტს უნდა შეეძლოს:

 • ორგანიზაციაში ადამიანური რესურსების განვითარება;
 • თანამშრომელთა მართვის თანამედროვე ტენდენციების პრაქტიკული გამოყენება;
 • გადაწყვეტილებების დაასაბუთება პერსონალის მართვის სფეროში;
 • კარების მოზიდვა, შერჩევა , დასაქმება, კონტროლი;
 • სამუშაოს აღწერა, ანალიზი, სამუშაოს განაწილება;
 • პერსნალის მოტივაცია, კრიტიკა.
 
სწავლება მიმდინარეობს ინტერაქტიული ფორმით, რომელიც მოიცავს:
 • თეორია+პრაქტიკა
 • ქეისების განხილვა
 • როლური/სიმულაციური თამაშები
კურსის ხანგძლივობა: 31 საათი
კურსის ღირებულება: 300 ლარი
სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:
 • პერსონალური მართვის არსი და ამოცანები;
 • პერსონალის მართვის სტრატეგია და პოლიტიკა;
 • ორგანიზაციის პერსონალის მართვის სამსახური;
 • სამუშაოს აღწერა, ანალიზი და სპეციფიკა;
 • მოტივირება და კარიერის მართვა;
 • ორგანიზაციული კულტურა და ეთიკა;
 • პერსონალის მოზიდვა და შერჩევა;
 • დროის მართვა;
 • ადამიანებთან ურთიერთობის ხელოვნება.
created by artmedia