ბუღალტრული პროგრამები ენის კურსები ბიზნეს კურსები კომპიუტერული პროგრამები სამართლის კურსები გაცვლითი პროგრამა

ევროპული ცემტრი გთავაზობთ თრენინგს აბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრულ აღრიცხვაში და პარალელურად უფასო სტაჟირებას  სამინისტროებში.

ბუღალტერთა სტაჟირების პროგრამა ითვალისწინებს კონკრეტული საბიუჯეტო ორგანიზაციის პირველად დოკუმენტებთან მუშაობის მაგალითზე ერთი წლის ბუღალტერიის წარმოებას, შემდგომი ანგარიშების გადახურვითა და საგადასახადო დეკლარაციების შევსებით. ბუღალტრული აღრიცხვა იწარმოებს პროგრამაში "Oris", კურსი ითვალისწინებს საბუღალტრო პროგრამა "Oris" სწავლებას.

 

კურსი მოიცავს:

  • საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფუნქციონირების ბაზას;
  • არაფინანსური აქტივების აღრიცხვას საბიუჯეტო ორგანიზაციებისათვის;
  • ფინანსური აქტივების აღრიცხვას საბიუჯეტო ორგანიზაციებისათვის;
  • საბიუჯეტო ორგანიზაციების ხარჯებისა და დაფინანსების აღრიცხვას;
  • დებიტორულ–კრედიტორული დავალიანების აღრიცხვას;
  • საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული ოპერაციების აღრიცხვას;
  • საგადასახადო დეკლარაციებთან მუშაობის შესწავლას;
  • მოგება-ზარალის ანგარიშგებას;
  • ანგარიშგებას ფულადი ნაკადების შესახებ.

 თრენინგის ღირებულება: 450 ლარი

 თრენინგის ხანგძივობა: სამი თვე, კვირაში ორჯერ

კურსს უძღვება საბიუჯეტო ორგანიზაციის ფინანსური მენეჯერი პრაქტიკოსი სპეციალისტი.

 
იხილეთ წარმატებული კურსდამთავრებულების კომენტარები: კურსდამთავრებულები


კურსის ბოლოს ჩატარდება ფინალური ტესტირება.
კურსის დასრულების შემდგომ გაიცემა "ევროპული ცენტრის" სერტიფიკატი.

დარეგისტრირდი, დარეკე:   (+995 32)2 238 234

 

 

created by artmedia